Back

Class 1st Class 2nd Class 3rd Class 4th Class 5th Class 6th Class 7th Class 8th Class 9th Class 10th Class 11th Class 12th

 

ਪਾਠ 1 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ

Math 1st
ਪਾਠ 2 ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪਾਠ 3 21 ਤੋਂ 99 ਤੋ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ ਪਾਠ 4 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) ਪਾਠ 5 ਆਕਿ੍ਤੀਆਂ ਪਾਠ...
Read More

ਪਾਠ 2 ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ

Math 1st
ਪਾਠ 3 21 ਤੋਂ 99 ਤੋ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ ਪਾਠ 4 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) ਪਾਠ 5 ਆਕਿ੍ਤੀਆਂ ਪਾਠ 6 ਨਮੂਨੇ ਪਾਠ 7 ਮਾਪ...
Read More

ਪਾਠ 3-21 ਤੋਂ 99 ਤੋ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

Math 1st
ਪਾਠ 4 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ) ਪਾਠ 5 ਆਕਿ੍ਤੀਆਂ ਪਾਠ 6 ਨਮੂਨੇ ਪਾਠ 7 ਮਾਪ ਪਾਠ 8 ਸਮਾਂ ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

ਪਾਠ 4 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

Math 1st
ਪਾਠ 5 ਆਕਿ੍ਤੀਆਂ ਪਾਠ 6 ਨਮੂਨੇ ਪਾਠ 7 ਮਾਪ ਪਾਠ 8 ਸਮਾਂ ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

ਪਾਠ 5 ਆਕਿ੍ਤੀਆਂ

Math 1st
ਪਾਠ 6 ਨਮੂਨੇ ਪਾਠ 7 ਮਾਪ ਪਾਠ 8 ਸਮਾਂ ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

ਪਾਠ 7 ਮਾਪ

Math 1st
ਪਾਠ 8 ਸਮਾਂ ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

ਪਾਠ 8 ਸਮਾਂ

Math 1st
ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ

Math 1st
ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

Ch 1 . Let’s know one Another

English 1st
In the chapter, the teacher encourage the learner to say 'Hello' to each other. For creating friendly atmosphere in the...
Read More

Let’s Play Lesson-2

English 1st
In this chapter the teacher encourage the student to say few words such as boy , girl, ball, dog,book, tree...
Read More

Ch 3. My Family

English 1st
Subject teacher introduces the relations of the learners with the family. The teacher tells the relations like Grandfather Grandmother Father...
Read More

Ch4 My Home

English 1st
In this chapter, the teacher discuss about the rooms in our home. The teacher tells about drawing room, bedroom, kitchen...
Read More

Ch 5 My Body

English 1st
Teacher recite the poem and perform the actions mentioned in the rhyme. Through this poem the teacher demonstrates the parts...
Read More

Ch 6. Name of colors and objects

English 1st
The teacher tells the name of colors to the learners. Red Green Blue Yellow Orange Black Purple White The teacher...
Read More

Ch 7 English Alphabet A-Z

English 1st
Alphabets(Capital Letters) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R...
Read More

Ch 8 Animals,Fruits and Vegetables

English 1st
The teachers tells the names of the animals . Cat Dog Hen Monkey Cow Horse Camel Sheep Lion The teacher...
Read More

Ch. 9 English Alphabet a-z

English 1st
Alphabets( Small Letters) a b c d e f g h i j k l m n o p q...
Read More

Ch 10 Joining Sounds

English 1st
                                       ...
Read More

Ch. 11 In/On

English 1st
                                       ...
Read More

Ch. 12 Good Habits

English 1st
Good habits The teacher tells the students good habits like- Brush your teeth daily. Take your bath daily. Comb your...
Read More

ਪਾਠ 1 ਮੁਕਤਾ(ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ)

Punjabi 1st
ਜਲ ਭਰ ਤਰ ਫੜ ਘਰ ਵੜ ਤਨ ਮਲ਼ ਖ਼ਤ ਧਰ ਸਜ ਫਬ ਲੜ ਫੜ ਤਨ ਮਨ ਜਲ ਥਲ
Read More

ਪਾਠ 2 ਮੁਕਤਾ(ਤਿੰਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ)

Punjabi 1st
ਰਮਨ ਖਂਤ ਫੜ । ਚਰਨ ਜਲ ਭਰ। ਅਮਰ ਘਰ ਵੜ। ਬਲਬ ਗਰਮ ਹਨ। ਮਟਰ ਨਰਮ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਲਮ ਘੜ। ਕਰਨ...
Read More

ਪਾਠ 4 ਕੰਨਾ

Punjabi 1st
ਰਾਜ ਦਾਲ਼ ਥਾਲ਼ ਸਾਗ ਬਾਗ ਰਾਤ ਕਾਕਾ ਤਾਲਾ ਮਾਮਾ ਨਾਨਾ ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਗਾਜਰ ਚਾਦਰ ਪਾਲਕ ਜਾਮਣ ਸਾਬਣ ਦਾਤਣ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ...
Read More

ਪਾਠ 5 ਸਿਹਾਰੀ

Punjabi 1st
ਦਿਨ ਚਿਣ ਮਿਲ ਗਿਣ ਦਿਲ ਤਿਲ ਕਿਰਨ ਮਿਰਚ ਕਿਰਤ ਗਿਟਕ ਸਿਹਤ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿਸਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
Read More

ਪਾਠ 6 ਬਿਹਾਰੀ

Punjabi 1st
ਖੀਰ ਜੀਭ ਦਰੀ ਰੀਲ ਭੀੜ ਨੀਲ ਸਰੀਰ ਲਕੀਰ ਪਨੀਰ ਕਮੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਰੀਅਲ ਹਲਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਚਕਾਰੀ
Read More

ਪਾਠ 7 ਔਂਕੜ

Punjabi 1st
ਸੁਣ ਤੁਰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਪੁੜੀ ਉਮਰ ਹੁਕਮ ਤੁਰਨਾ ਫੁਹਾਰਾ ਖੁਰਪਾ ਗੁਬਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਪੁਸਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬੁਝਾਰਤ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ
Read More

ਪਾਠ 8 ਦੁਲੈਂਕੜ

Punjabi 1st
ਪਾਠ 9 ਲਾਂ ਪਾਠ 10 ਦਲਾਂਵਾਂ ਪਾਠ 11 ਹੌੜਾ ਪਾਠ 12 ਕਨੌੜਾ ਪਾਠ 13 ਅੱਧਕ ਪਾਠ 14 ਟਿੱਪੀ ਪਾਠ 15...
Read More

ਪਾਠ 9 ਲਾਂ

Punjabi 1st
ਬੇਰ ਮੇਲਾ ਰੇਲ ਬੇਰੀ ਰੇਤ ਮੇਲਾ ਕਰੇਲਾ ਸਲੇਟ ਸਵੇਰ ਹਨੇਰਾ ਵਛੇਰਾ ਜਲੇਬੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਦੇਸ
Read More

ਪਾਠ 10 ਦਲਾਂਵਾਂ

Punjabi 1st
ਪਾਠ 11 ਹੌੜਾ ਪਾਠ 12 ਕਨੌੜਾ ਪਾਠ 13 ਅੱਧਕ ਪਾਠ 14 ਟਿੱਪੀ ਪਾਠ 15 ਬਿੰਦੀ ਪਾਠ 16 ਰੰਗੋ-ਰੰਗ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪਾਠ...
Read More

ਪਾਠ 11 ਹੌੜਾ

Punjabi 1st
ਕੋਟ ਨੋਟ ਕੋਟੀ ਘੋੜਾ ਧੋਬੀ ਕੋਕਾ ਭੋਜਨ ਜੋਕਰ ਸਮੋਸਾ ਕਟੋਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਟਲਾ ਕੋਇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਣਹਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਰੋਵਰ ਅਖਰੋਟ ਖ਼ਰਗੋਸ਼
Read More

ਪਾਠ 12 ਕਨੌੜਾ

Punjabi 1st
ਚੌਲ ਫੌਜੀ ਕੌਮੀ ਮੌਜ ਧੌਣ ਫ਼ੌਜ ਔਰਤ ਨੌਕਰ ਮੌਸਮ ਚੌਧਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਔਜਲਾ ਪਸਤੌਲ ਚਮਕੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਖੌਲੀਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ
Read More

ਪਾਠ 13 ਅੱਧਕ

Punjabi 1st
ਮੱਝ ਸੱਠ ਅੱਖ ਨੱਕ ਅੱਠ ਪੱਗ ਮੱਛਰ ਟੱਕਰ ਮਿੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ੱਕਰ ਤਿੱਤਰ ਬਹੱਤਰ ਭੁਲੱਕੜ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਪੁੱਤਰ ਅਠੱਤਰ
Read More

ਪਾਠ 14 ਟਿੱਪੀ

Punjabi 1st
ਕੰਨ ਮੰਜਾ ਸੰਗ ਡੰਡਾ ਖੰਡ ਕੰਘੀ ਜੰਗਲ ਇੰਜਣ ਕੰਬਲ ਮੰਦਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸੁੰਦਰ ਕੰਬਲ ਮੰਦਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸੁੰਦਰ ਚਕੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਸਤੰਬਰ ਸਮੁੰਦਰ...
Read More

ਪਾਠ 15 ਬਿੰਦੀ

Punjabi 1st
ਕਾਂ ਗਾਂ ਮਾਂ ਬਾਂਗ ਸਮਾਂ ਭਾਂਡਾ ਆਂਡਾ ਤਾਂਗਾ ਮੀਂਹ ਨੀਂਦ ਚਾਂਦੀ ਗਾਂਧੀ ਧੂੰਆਂ ਕੈਂਚੀ ਚੌਂਕ ਉਂਗਲ ਝਾਂਜਰ ਬਾਂਦਰ ਜਮਾਤਾਂ ਬਰਾਂਡਾ...
Read More

ਪਾਠ 16 ਰੰਗੋ-ਰੰਗ ਮੁਹਾਰਨੀ

Punjabi 1st
ਅ ਆ ਇ ਈ ਉ ਊ ਏ ਐ ਓ ਔ ਅੰ ਆਂ ਸ ਸਾ ਸਿ ਸੀ ਸੁ ਸੂ ਸੇ ਸੈ...
Read More

ਪਾਠ 17 ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਆਂ

Punjabi 1st
ਬਿੱਲੀ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਮੋਟੀ ਕਾਲੀ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਕਾਲੀ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਬੂਟ ਕਾਲੇ਼ ਬੂਟ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੇ਼...
Read More

ਪਾਠ 18 ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ

Punjabi 1st
ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜਾ ਗਊ ਵੱਛਾ ਘੋੜੀ ਵਛੇਰਾ ਕੁੱਤੀ ਕਤੂਰਾ ਭੇਡ ਲੇਲਾ ਬੱਕਰੀ ਮੇਮਣਾ
Read More

ਪਾਠ 19 ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਂਦਾਂ ਹੈ?

Punjabi 1st
ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਗਾਂ ਘਾਹ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਤੋਤਾ ਫਲ਼ ਹਾਥੀ ਗੰਨਾ
Read More

ਪਾਠ 6 ਨਮੂਨੇ

Math 1st
ਪਾਠ 7 ਮਾਪ ਪਾਠ 8 ਸਮਾਂ ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜੇ
Read More

ਪਾਠ 4 ਧਨ (ਕਰੰਸੀ)

Math 1st
ਪਾਠ 5 ਮਾਪ ਪਾਠ 6 ਸਮਾਂ ਪਾਠ 7 ਆਕਿ੍ਤੀਆਂ ਪਾਠ 8 ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਾਠ 9 ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ 10...
Read More
error: Alert: Content is protected !!